top of page

                                    源起

      2008年11月,葛新寶牧師在David Tsai牧師的介紹下而認識HBU總校校長Dr. Robert Carte牧師,在與校長禱告交通之後,一同從神得著負擔推廣校務的使命。葛新寶牧師同時在聖靈的感動中,心中湧出一個概念:「把神學院放在教會中運作」,於是懷抱著這個概念,決定將

HBU在全世界各城市華人教會中進行推廣。只要有教會聯結的區域,就聯結區域牧長籌備。

於是在2009年的4月,經由HBU校總部授權後成立分校,定名為禾場佳音大學天普分校,英文則為Harvest Bible University of Temple City(HBUTC)

bottom of page